Personuppgiftspolicy - GDPR

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur elevforendag.se (Tjänsten), org.nr 556984-7816, behandlar personuppgifter. elevforendag.se arbetar seriöst för att skydda personuppgifter och kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Vid tecknande av avtal för tjänsten gäller denna Personuppgiftspolicy tillsammans med Allmänna villkor för Tjänsten.

Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om Tjänsten

Elevforendag.se förenklar administrationen för gymnasie- och grundskolor då elever ska bokas för Elev för en dag på gymnasieskolor inför deras val av gymnasie, så kallat EFD-tillfälle. 

Till vem riktar sig denna personuppgiftspolicy?

I denna personuppgiftspolicy har vi samlat information som avser kunder (grund- och gymnasieskolor) och användare (elever och målsmän) av Tjänsten. 

Personuppgiftsansvar

Personuppgiftsansvarig (PUA) för elevernas och målsmäns personuppgifter är den grundskola som på uppdrag av en gymnasieskola använder Tjänsten.

Grundskolans Personuppgiftsansvar är:

 • Att tillse att personuppgifterna är korrekta.
 • Att vederbörliga samtycken finns från målsman / förmyndare att behandla elevens personuppgifter.
 • Att skydda personuppgifterna så endast behöriga inom skolans personal får tillgång till personuppgifterna.
 • Att obehöriga användare (t ex som slutar sin anställning, övergår i annan roll) raderas som användare. 
 • Personuppgiftsansvariga (PUA) för kontoadministratörer på grundskola är den gymnasieskola som använder Tjänsten.

Gymnasieskolans Personuppgiftsansvar är:

 • Att den / de personer på grundskolan som får tillgång till elevforendag.se är behöriga att behandla personuppgifer.
 • Att årligen kontrollera att den / de personer som fått tillgång till systemet är verksamma i sin roll samt att de som inte är verksamma raderas.
 • Att endast behöriga personer inom gymnasieskolan kan behandla personuppgifter i elevforendag.se

Personuppgiftsbiträde

elevforendag.se är Personuppgiftsbiträde (PUB) och kan behandla personuppgifter i Tjänsten på uppmaning av PUA, t ex i supportärenden eller vid åtgärder i systemen. PUB är förhindrad av lag att använda personuppgifterna till något annat ändamål.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål. 

 • Tillhandahåller uppgifter för användarens inloggning. 
 • Möjliggöra utskick om information om status för gymnasieskolans planerade EFD-tillfällen.
 • Möjliggöra utskick av bokningsbekräftelse med mera till bokade elever och målsmän. 
 • Säkerhet, tvister och verkställande av avtal samt regelefterlevnad.

Personer som behandlingen omfattar:

 • Registrerad personal på grund- och gymnasieskola. Det är skolan själv som anger vilka i personalen som ska ha tillgång till systemet. 
 • Bokade elever och målsmän.  

Personuppgifter som behandlas

Grund- och gymnasieskolans personal

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Koppling till skola, program eller klass
 • Personal kan i systemet frivilligt ange sitt mobilnummer.

Elever och målsmän

När en elev bokar ett EFD-tillfälle anges följande information. 

 • För- och efternamn
 • Klass och skola
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • E-post och mobilnummer till målsman. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Gymnasieskolans personal

Uppgifter sparas så länge skolan har ett aktivt konto på elevforendag.se. När skolan säger upp sitt abonnemang raderas hela kontot med samtliga personuppgifter. 

Grundskolans personal

Personuppgifter sparas så länge skolan använder tjänsten. När grundskolan inte längre önskar använda tjänsten meddelas elevforendag.se som raderar samtliga personuppgifter.

Elever och målsmän

Uppgifter sparas så länge bokningen är aktiv. Bokningen anses vara aktiv tre dagar efter utsatt datum. Därefter raderas samtliga personuppgifter. De uppgifter som sparas för statistik innehåller inga personuppgifter. . 

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Gymnasieskolans personal har tillgång till:

 • Personuppgifter som namn, e-post och ev. telefonnummer om de egna användarna på sin skola samt bokade elever och målsmän och elevens Studie- och yrkesvägledare.

Grundskolans personal har tillgång till:

 • Personuppgifter som namn, e-post och ev. telefonnummer för användarna på sin skola samt bokade elever och målsmän. De har också tillgång till uppgifter om gymnasieprogrammets rektor och den person som ansvarar för Elev för en dag på programmet. 

Elever och målsmän har tillgång till: 

Elev och målsman ser sina egna personuppgifter samt kontaktpersoner på gymnasieskolan (rektor och för programmet ansvarig för Elev för en dag).

Var lagrar vi dina personuppgifter?

elevforendag.se behandlar samtliga personuppgifter inom EU. Vi lagrar dem samlade i en och samma databas. 

Tredjeparter

elevforendag.se kommer inte att sälja eller på annat sätt dela med sig av dina personuppgifter till någon tredje part eller använda din e-postadress för oönskade e-postmeddelanden.

Men elevforendag.se kan dela med sig av dina personuppgifter med våra underleverantörer för att underlätta, tillhandahålla och utföra tjänsten eller analysera hur tjänsten används. I så fall är vi ansvariga för våra underleverantörers behandling av dina personuppgifter. Våra underleverantörer har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter å våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda dina personuppgifter för något annat syfte.

Cookies

När du besöker vår webbplats (elevforendag.se) använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. 

elevforendag.se använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.

elevforendag.se sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Om du väljer att blockera cookies, kommer du inte att kunna logga in. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Vad har du som registrerad för rättigheter?

Rätt till tillgång

Du som är elev eller målsman och är registrerad i tjänsten ska i första hand vända dig till din grundskola som är Personuppgiftsansvarig om du vill begära tillgång till de personuppgifter som Tjänsten behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. 

elevforendag.se kan på uppdrag av Personuppgiftsansvarig grund- eller gymnasieskola förse dig med kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan elevforendag.se komma att ta ut en administrationsavgift.

Rätt till rättelse och begränsning

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade. Du ska då i första hand vända dig till din grundskola som är Personuppgiftsansvarig. 

elevforendag.se kan på uppdrag av Personuppgiftsansvarig rätta och komplettera personuppgifter. 

Rätt till radering

Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att dina personuppgifter inte kan raderas. Du ska då i första hand vända dig till din grundskola som är Personuppgiftsansvarig. 

elevforendag.se kan på uppdrag av Personuppgiftsansvarig rätta och komplettera personuppgifter. 

Rätt att invända

Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

Du ska då i första hand vända dig till din grundskola som är Personuppgiftsansvarig. 

elevforendag.se kan på uppdrag av Personuppgiftsansvarig rätta och komplettera personuppgifter. 

Rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur elevforendag.se behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter under.

Du har även rätt att ge in ett klagomål på Tjänstens personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

Ändringar av policyn

elevforendag.se förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer elevforendag.se informera om detta på lämpligt sätt.

Kontaktinformation

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta elevforendag.se:

Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 0706-32 68 00
E-postadress
: david@elevforendag.se

Sparar ändringar